Álláspályázat - intézményvezető

A bejegyzés érvényessége lejárt!

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2027. agusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9071 Gönyű, Bem József utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési tv 69.§-ában meghatározottak, különösen: felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai felett. A költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. A vezető felelős továbbá a kisgyermekek napközbeni ellátásának jogszabályban megfogalmazott gondozást, testi és szellemi fejlődést elősegítő környezet megteremtéséért. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • Legalább 4 év szakmai tapasztalat a 326/2013.(VIII.30.) Korm.rend. 21/A. § (1) bek. c) pontja szerint - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.
 • Az Nkt. 66. § (1) bekezdésében és a Kjt. 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés.
 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • intézményvezetői - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány megléte


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó, a magasabb vezetői megbízás idejére szóló vezetői program.
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
 • A végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, és hogy az általa benyújtott dokumentumok hitelesek.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatának nyilvános ülésen történő elbírálásához hozzájárul-e vagy kéri a zárt ülés tartását.
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a megbízása esetén a vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének eleget tesz.
 • Szakmai önéletrajz.


A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2023. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Major Gábor polgármester nyújt, a 06209322538-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő- testülete címére történő megküldésével (9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 93.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1220/2022 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Elektronikus úton Major Gábor polgármester részére a polgarmester@gonyu.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Major Gábor polgármester, Győr-Moson-Sopron megye, 9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 93.


A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.gonyu.hu - 2022. november 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Kjt-ben meghatározott illetményen felül az önkormányzat illetménykiegészítést biztosít az intézmény dolgozóinak. Lakhatási probléma esetén az önkormányzat bérleti hozzájárulást és a munkábajáráshoz kiemelt összegű költségtérítést biztosít.

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!