Felhívás

A VILLAMOS HÁLÓZAT BIZTONSÁGI ÖVEZETÉNEK TISZTÁNTARTÁSI MUNKÁLATAINAK ELVÉGZÉSÉRE

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zártkörű Részvénytársaság (Székhelye: 9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.) - a továbbiakban: Társaság - felkéri az ellátási területén lévő ingatlantulajdonosokat, használókat és kezelőket - a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos - a településeken (kül- és belterületen egyaránt) meglévő kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű villamoshálózatok vezetékei mentén, a vezeték biztonsági övezetét érintő fák, bokrok, magasabb növényzet (akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan) eltávolítására, kivágására, gallyazásának elvégzésére.

A villamos hálózatok közelében lévő növényzet élet- és balesetveszélyt jelent, áramszüneteket, feszültségingadozást okozhat, amely egyúttal a település lakó számára anyagi, vagyoni kárt is előidézhet.

Jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (rövidítve: VET), 137. §-a, illetve a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X.15) GKM rendelet - a továbbiakban: Rendelet - alapján tesszük közzé.

A biztonsági övezetre irányadó szabályok a következők:

A föld feletti csupasz vezeték biztonsági övezetének terjedelme:

1 kV névleges feszültségszintig: a szélső vezetőtől oldalirányban 1-1 méter. 1-35 kV névleges feszütségszint között: a szélső vezetőtől oldalirányban 5-5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely belterületre és fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5-2,5 méter. 100-200 kV névleges feszültségszint között: a szélső vezetőktől oldalirányban mért 13-13 méter.

A hálózatok biztonsági övezetében tilalmakat, korlátozásokat és a végezhető tevékenységeket a Rendelet részletesen szabályozza. A biztonsági övezetben lévő és eltávolítandó növényzettel kapcsolatos, az ingatlantulajdonos kötelezettségét tartalmazó szabályokat a 14. §.(2) bekezdés j.) pontja és a 16. §. (10)-(11) bekezdése tartalmazza.

A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait, egyéb növényzetet az ingatlan tulajdonosa köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát, illetőleg az adott feszültségű vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát elérik.

A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs- vagy egyéb fa telepíthető, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában: fa vagy növényzet esetében 100-200 kV névleges kisfeszültség között 3 méternél; 1-35 kV névleges feszültség között 2 méternél; kisfeszültségnél 1,25 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

Kérjük, hogy az élet- és balesetveszély, az esetleges anyagi károk keletkezése miatti felelősségüket átérezve - figyelemmel a település, lakókörnyezet érdekeire is - a Rendeletben előírt kötelezettségüknek szíveskedjenek eleget tenni! A vezetékek által érintett ingatlanjaikon mérjék fel, hogy hol nem felelnek meg a fák, a bokrok, egyéb növényzet - és azok mérete, magassága - a jogszabályi előírásoknak, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket vagy a gallyazásra vagy a fák kivágására, a kivágott fák helyettesítése, pótlása érdekében pedig alacsonyabb növésű fák telepítésére! Az alacsony növésű, a vezetékek közelében levő ingatlanokra telepíthető fafajtákról Társaságunk honlapján tájékozódhat. Amennyiben szakmai segítségre, egyeztetésre van igény, úgy a területileg illetékes hálózati régiónk szakemberei a megadott telefonszámokon állnak az ingatlantulajdonosok rendelkezésére.

Kérjük, hogy az élet-, baleset- és vagyonbizotnság megtartása érdekében ne kezdjék el a munkát mindaddig, amíg nem egyeztették az elvégzendő feladatokat  és azok végrehajtási feltételeit Társaságunk területileg illetékes hálózati régiójával!

Hálózati régióközpontunk címe, elérhetősége:

Győr Régióközpont

9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.

Tel.: 06-96/512-802

FAX: 06-96/512-810

Egyeztetésen és azt követő organizációs bejáráson írásban kell rögzíteni a növényzet eltávolítási munkáihoz kapcsolódó minden jogi, anyagi, szakmai és biztonsági feltételt. Az eltávolítási munkáknál figyelembe kell venni azt, hogy a Rendelet 16.§ (6) bekezdése szerint fadöntés, favágás során a fa vagy annak részei az áramvezetőket az előírt távolságnál jobban nem közelíthetik meg!

Az organizációs bejáráson a villamos hálózat üzemeltetéséért felelős területgazda vagy nagyfeszültségű vezetékeknél vonalgazda meghatározza a veszélymentes munkavégzéshez szükséges feltételeket.

Ezek közül az élet védelme érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés és a szakfelügyelet, melyet Társaságunk saját költségen biztosít!

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett belesetekért, károkért Társaságunk felelősséget nem vállal!

Amennyiben az ingatlan tualjdonosa e felhívás megjelenésétől számított 15 munkanapon belül nem jelenti be Társaságunknak területileg illetékes régióközpontjánál, hogy a felhívás szerinti munkálatokat elvégzi, a 16. munkanaptól kezdődően a Társaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók kezdik meg a biztonsági övezet tisztítását. Erre a Társaságot a VET 124. §. (2) bekezdése és a VET 133. §. (3) bekezdése jogosítja fel.

A vonatkozó jogszabályok értelmében a munkák elvégzése érdekében a vállalkozó az ingatlanra beléphet.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy Társaságunk minden fát, bokrot, növényzetet eltávolíttat vezetékeinek biztonsági övezetéből, amelyek nem felelnek meg a Rendelet követelményeinek. Ezen munkálatok során csak a jogszabályi előírásokat kell figyelembe venni, a kertészeti és esztétikai szempontokat nem!

Az eltávolított növényi részek, kivágott fa, gally az ingatlantulajdonosát illetik, azok Társaságunk részéről történő elszállíttatásához az ingatlantulajdonos írásbeli hozzájárulása szükséges.

Amennyiben az írásbeli hozzájárulást az ingatlantulajdonos a megadott határidő alatt nem adja meg, úgy a nyilatkozat elmaradását az eltávolított növényzet tulajdonjogáról való lemondásként, illetve akként kezeljük, hogy az ingatlantulajdonos a továbbiakban ezzel rendelkezni nem kíván és az eltávolított növényzetet elszállíttatjuk.

Kérjük az ingatlantulajdonosok - ideértve a magánszemélyeket, önkormányzatokat, intézményeket, jogi személyeket egyaránt- fentiek szerinti tevékeny közreműködését és együttműködését!

Győr, 2012. 10. 10.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Hálózati Régi Győr

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!