Gönyű és Kolozsnéma közös élete

Dunamenti Fesztivál programelemeinek előkészítése és lebonyolítása

Kategória : Gönyű és Kolozsnéma közös élete módosítva: 2021.06.08 14:46

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT a Dunamenti Fesztivál programelemeinek előkészítésére és lebonyolítására az SKHU/WETA/1901/4.1/126 azonosítószámú pályázat keretében

AjánlatkérésAjánlatkérő:
Gönyű Község Önkormányzata
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.

Ajánlat benyújtására felhívott szervezet:I. AJÁNLATKÉRŐ

ajánlatkérő neve: Gönyű Község Önkormányzata
képviseli: Major Gábor polgármester
címe: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
kapcsolattartó: Tóth-Lencse Andrea, email cím: palyazatok###kukac###gonyu.hu


II. BESZERZÉS TÁRGYA

A Dunamenti Fesztivál (továbbiakban: fesztivál) programelemeinek előkészítése és lebonyolítása az 4. sz. melléklet szerint. A programelemek lebonyolítása az ajánlattevő teljeskörű felelősségvállalása mellett történik, mind a fellépőkre, mind a fesztivál látogatóira vonatkozóan.

III. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 2021. augusztus 15.

IV. A TELJESÍTÉS HELYE: Gönyű, Duna-part, Kossuth Lajos utca 93.,

V. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 2021. június 10.

VI. AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

Az ajánlatot magyar nyelven, 1 eredeti példányban, zárt borítékban, cégszerűen aláírva szükséges benyújtani postán vagy személyesen ajánlatkérő címére címezve.
(9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93. Major Gábor polgármester)
Lehetőség van az e-mailen történő beküldésre is a palyazatok###kukac###gonyu.hu címre.

Az ajánlatot tartalmazó csomagon vagy az e-mailben fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:

  • az ajánlattevő nevét, címét és a következő feliratot:
    „ÁRAJÁNLAT – rendezvényszervezés

A pályáztatás során figyelembe kell venni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74-76. §-aiban foglaltakat.

VII. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT CSATOLANDÓ:

  • 1., 2., 3., számú melléklet, tételes ajánlat a programelemekre vonatkozóan

VIII. AJÁNLAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE

Az ajánlat beérkezésének határideje: 2021. június 9. 14 óra

Az Ajánlatkérő a bírálat során hiánypótlási lehetőséget biztosít. Részleges ajánlat nem tehető.
Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást megismétli, amennyiben nem érkezik be összességében megfelelő ajánlat.
Ajánlattevő köteles ajánlatában jelezni, amennyiben a lebonyolításhoz alvállalkozó bevonását tervezi, ill. az alvállalkozóval megkötött szerződést, kifizetést igazoló bizonylatot teljesítés után ajánlatkérőnek megküldeni.

IX. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA: legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok figyelembevételével

Részszempont Súlyszám
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft-ban) 80
2. Min. 1 db, saját szervezésű, min. 1000 fős rendezvény 20

1. részszempont: A fordított arányosítás módszere: a legkedvezőbb (legalacsonyabb érték) ajánlati elem a maximális pontot (100) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással kerül meghatározásra az alábbi képlettel:

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlat ezen részszempontjának értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-100 pont, ahol a legkevesebb nettó ajánlati ár kapja a 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a képlet alapján kerül kiszámításra a fordított arányossági módszerrel. A képlet alapján kapott pontszám a súlyszámmal kerül megszorzásra. Az Ajánlatkérő a kapott eredményeket két tizedesjegyre kerekítve határozza meg

2. részszempont: Egyenes arányosítás
Az egyenes arányosítás módszerénél a legkedvezőbb (legmagasabb érték) ajánlati elem a maximális pontot (100) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kerül meghatározásra az alábbi képlettel:

P = (Avizsgált/ Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlat ezen részszempontjának értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-100 pont, ahol a legmagasabb évi többlet jótállás megajánlás kapja a 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a képlet alapján kerül kiszámításra az egyenes arányossági módszerrel. A képlet alapján kapott pontszám a súlyszámmal kerül megszorzásra. Az Ajánlatkérő a kapott eredményeket két tizedes jegyre kerekítve határozza meg.

X. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:

  • A számla benyújtására a megvalósítást követő 8 napon belül van lehetőség az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás birtokában
  • Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
  • Ajánlatkérő a végszámlához kapcsolódó ellenszolgáltatást adott teljesítést követően utólag, a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi igazolást követően kiállított, formai és tartalmi szempontból szabályszerű számla alapján, a teljesítéstől számított 15 napon belül a nyertes ajánlattevő által a szerződésben megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással teljesíti.
  • Ajánlatkérő a beruházást saját forrásai és az SKHU/WETA/1901/4.1/126 azonosítószámú pályázat terhére finanszírozza

 

Gönyű, 2021. június 8.

Major Gábor
polgármester

Tovább

Ledfal beszerzése

Kategória : Gönyű és Kolozsnéma közös élete módosítva: 2021.05.07 12:34

Meghívásos pályázatMEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT ledfal beszerzésére az SKHU/WETA/1901/4.1/126 sz. projekt keretében


Ajánlatkérő:
Gönyű Község Önkormányzata
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.

A dokumentáció letölthető erre a linkre, vagy a képre kattintva

Helyére került a projekt keretében beszerzett ledfal, ami reményeink szerint gyakran lesz közösségi programjaink főszereplője. A fal alkalmas filmvetítésre, közösségi szurkoláskor meccsek közvetítésére vagy nemzeti ünnepek megemlékezésein korabeli zene vagy filmrészletek bejátszására. A Kolozsnémával közösen szervezett, augusztusi Dunamenti Fesztiválon is szerepet játszik majd.

Major Gábor
polgármester

Tovább

Közlemény

Kategória : Gönyű és Kolozsnéma közös élete módosítva: 2020.10.09 12:22

KözleményGönyű és Kolozsnéma kapcsolata hosszú időre nyúlik vissza. Mindkét faluban hagyománya van a hajózásnak, kiváló hajósok kerültek ki közülük. A XX. századi történelem viharai úgy hozták, hogy a kitelepítések után több kolozsnémai Gönyűn találta meg számítását, itt alapított családot.

A települések közös múltján alapszik a sok évre visszanyúló testvértelepülési kapcsolat, ami nem csupán egy aláírt papír, hanem élő kapcsolatot is jelent. A két falu civil szervezetei rendszeresen részt vesznek a Duna túlsó oldalán zajló rendezvényeken, és a két önkormányzat partnerségben valósít meg egy kulturális és turisztikai témájú projektet az Interreg V-A Szlovákia Magyarország program keretén belül, Nature/Danubeparks címmel.

Erre a pályázatra és ezekre a tapasztalatokra építve vágott bele a két önkormányzat egy új, közös projektbe, melynek célja, hogy a két település lakosai jobban megismerjék a szomszéd falu értékeit, hagyományait, az önkormányzatok mellett a lakosok között is kapcsolat jöjjön létre, javuljon a kölcsönös megértés, ill. új szakmai és szolgáltatói együttműködések jöjjenek létre az intézmények és vállalkozások között. Ezt a kapcsolódást segíti, hogy a Duna mindkét oldalán úszómű létesült, ami hozzájárul egymás közvetlen eléréséhez.

Céljainkhoz eszközül egy közös rendezvény megvalósítását választottuk. A kétnapos fesztivál egyik napján Gönyűn, másik napján Kolozsnémán zajlanak a programok. Ekkor használjuk a Gönyű Község Önkormányzata által vásárolt ledfalat is. A rendezvény nem elsősorban a kívülről jövő, ismert fellépőkre koncentrál, azok csak a reklámcélokat segítik. A kísérő- és színpadi programok elsősorban a helyi tudásra építenek. Erre példa a helyi termékeket árusító piac vagy a civil szervezek bevonásával létrehozott „kalandpálya”. A fesztivált hagyományteremtő szándékkal szervezzük.

A projekt végére terveink szerint új együttműködések alakulnak ki a két település szervezetei és lakosai között, mely új projektek és kezdeményezések létrejöttét hozza magával.

A jelen közlemény tartalma nem feltétlenül tartalmazza az Európai Unió hivatalos álláspontját.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapra támogatásával valósul meg.

www.rdvegtc-spf.eu

Major Gábor
polgármester

Tovább

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!