Banner

Banner

Hírek

Röviden a zöldhulladék égetésről

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.23 10:11

KépAmint bizonyára többekhez eljutottak a sajtóhírek, a kerti hulladék égetésére vonatkozó önkormányzati rendeleti szintű engedményt a tavaly év végén kiadott jogszabály megszüntette. Fontos tudni, hogy a zöldhulladék égetése általánosságban eddig is tilos volt, ettől a tiltástól lehetett önkormányzati szinten eltérni, amelyet önkormányzatunk meg is tett, és a szabályokat a levegő védelméről szóló 10/2018. (VI. 12.) rendeletébe foglalta. A kormányzat azonban időközben olyan döntést hozott, hogy a veszélyhelyzet idejére felfüggeszti az önkormányzati rendelet visszavonásának kényszerét, azaz a helyi szabályozások továbbra is érvényben maradhattak.

Ennek megfelelően községünkben a száraz kerti hulladék (fű, lomb, termés, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék, kaszálék) égetéssel történő megsemmisítésére március és április hónapokban, keddi napokon, 8 és 18 óra között van lehetőség, az önkormányzati rendeletben meghatározott előírások pontos betartása mellett.

Rendkívül fontos megjegyezni, hogy égetéssel kizárólag a száraz kerti hulladéktól van lehetőségünk megszabadulni, semminemű más anyag elégetése nem megengedett, és jelentős mértékű bírság kiszabásával jár együtt a környezetvédelmi hatóság részéről. Önkormányzatunk továbbra is a házi komposztálást részesíti előnyben, ezzel kapcsolatban több tájékoztató anyagot tettünk közzé, de továbbra is szívesen állunk rendelkezésükre.

 

Önökkel, Önökért dolgozunk.

Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Óvodai beíratás – 2021

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.19 14:21
Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelete alapján, valamint a beiratkozásról szóló 19/2021. (III.10) EMMI határozata értelmében a 2021/2022 nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

Ennek ismeretében, az idei évben az óvodaköteles gyermekek óvodai beíratása a 2021/2022 nevelési évre – a rendkívüli helyzetre való tekintettel – a szülő/gondviselő személyes megjelenése nélkül történik meg. A felvételről az intézmény vezetője írásban értesíti a szülőket. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor. (2021.09.01.)

Ezek a dokumentumok a következők:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, továbbá
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  /20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon köteles részt venni.
Ez a kötelezettség most azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1 – e és 2018. augusztus 31-e között születtek.
Az ezen határnapig született gyermekek 2021. szeptember 1-től óvodakötelesek.
(A 2018.szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2022. szeptember 1-től kezdődik)

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné íratni gyermekét, akkor a határozatban leírtaknak megfelelően kell eljárnia. Erről bővebb felvilágosítást a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjétől vagy Gönyű község jegyzőjétől kérhet.

A 2021-2022 nevelési évre a kötelező óvodába járás (óvodalátogatási kötelezettség) alóli felmentés lehetősége továbbra is megmaradt. A tavalyi évhez hasonlóan, a szülő a kérelmét a Járási Hivatalhoz nyújthatja be- tárgyév május 25-ig- és a felmentés csak annak az évnek az augusztus 31. napjáig szólhat, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti. Ha ezt a kérelmet a hatóság jóváhagyja, a szülőnek nem kell beíratni gyermekét az óvodába, nem jön létre óvodai jogviszony. Ebben az esetben azonban a szülőnek tájékoztatni kell az illetékes óvodavezetőt. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője, a nevelési év közben is kérheti gyermeke óvodai felvételét, így az óvodai jogviszony létrejötte a nevelési év folyamán is megtörténhet. A felvételi kérelmet az óvodavezetőhöz kell benyújtani.

A leírtakban foglaltakról bővebb felvilágosítást Tóthné Rosta Évától, a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjétől kaphatnak a +36 20 217 8111 – es telefonszámon, vagy e-mail-ben a vezeto###kukac###kekdunaovoda.hu címre küldve.

Emellett szeretném kérni azokat a szülőket, akiknek gyermeke eddig nem részesült intézményünk keretein belül nevelés – gondozásba, (bölcsődei ellátásban) hogy a fent jelzett elérhetőségek (telefon, e-mail cím) egyikén feltétlenül keressenek meg! Köszönöm.

Tisztelettel:
Tóthné Rosta Éva
intézményvezető

ovodai_beiratas_tajekoztato_2021.pdf - letöltés

Tovább

Tájékoztató bölcsődei jelentkezésről – 2021

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.19 14:20

Bölcsődei felvételi kérelem

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy bölcsődei ellátás iránti igényüket, a 2021-2022-esnevelési-gondozási évre a „Kérelem a bölcsődei ellátás igénybevételéhez” formanyomtatványon tehetik meg. A formanyomtatvány személyes átvételére a rendkívüli veszélyhelyzetre való tekintettel nincs lehetőség, viszont hamarosan letölthetővé válik a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde, valamint Gönyű község honlapján.

A kitöltött nyomtatvány és a hozzá kapcsolódó szülői nyilatkozat aláírva, dátummal ellátva, a lakcímkártyák másolatával (igénylő szülő, gyermek) együtt a következő e-mail címre küldve, vezeto###kukac###kekdunaovoda.hu illetve az intézmény kerítésén elhelyezett postaládába helyezveadható be.

Határidő: 2021. április 27. (kedd)

Bővebb felvilágosítás a +36 20/217 8111 telefonszámon kérhető az intézmény vezetőjétől, Tóthné Rosta Évától.

A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődei felvételi szabályzata (kivonat)

Gönyű Község Önkormányzata a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményében három éves kor alatti kisgyermekek ellátását biztosítja.

A bölcsődei ellátásra jogosultak köre

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható
a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,
b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,
cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos sem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni (1997 évi 31. tv. 43. §)

a) ha, a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,
ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és
b) a védelembe vett gyermeket.

A bölcsődei ellátás igénybevételének módja

A bölcsődébe a felvétel önkéntes, a szülő saját elhatározásából kérheti. A felvételi kérelmet a szülő (törvényes képviselő) személyesen terjesztheti elő. A gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

 • a körzeti védőnő
 • a házi gyermekorvos vagy a háziorvos (szakorvos)
 • a szociális illetve családgondozó
 • a gyámhatóság is.

A bölcsődei beiratkozásokra – kérelem benyújtására – minden év áprilisában kerül sor. A nyomtatvány átvételét, annak leadásának idejét a helyi sajtóban az intézmény meghirdeti, illetve az intézmény honlapján közzéteszi. A nevelési év közben felvétel csak szabad férőhely esetén lehetséges, a férőhelyet üresen fenntartani nem lehet.

Azonnal gondoskodni kell a védelembe vett gyermekek felvételéről.

A felvételről a szülők 30 napon belül értesítést kapnak.

Felvétel esetén – a megállapodás megkötése előtt legalább két héttel – az alábbi dokumentumok egyikét kell még benyújtani:

Munkáltatói igazolás (alapesetben, ha a szülő munkába áll)

 • Iskolalátogatási igazolás tanulói jogviszony esetén (szülő)
 • Szülő (tartós) betegsége esetén orvosi igazolás
 • Az illetékes Munkaügyi Központ igazolása a munkaerőpiaci képzésen való részvételről
 • Az ellátásra való jogosultságot igazoló gyermekorvosi (szakorvosi) igazolás
 • Egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását az emelt családi pótlék folyósításáról
 • A háziorvos, vagy házi gyermekorvos (szakorvos) igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, nevelhető.

A bölcsődei ellátás megkezdése előtt az intézmény vezetője a törvényes képviselővel megállapodást köt, mely megállapodásban kitér:

 • az ellátás várható időtartamára,
 • a fizetendő étkezési térítési díj mértékére, a fizetésre vonatkozó szabályokra,
 • a szolgáltatások formájára, módjára

A felvételről a szülők írásban kapnak tájékoztatást. Elutasítás esetén a szülő a döntés ellen 8 napon belül fellebbezéssel élhet a fenntartónál. A fenntartó határozattal dönt az ügyben.

A bölcsődei ellátás megszűnése:

A bölcsődei ellátás megszűnik:

 • a jogosultsági feltételek megszűnésével,
 • a szülő vagy a törvényes képviselő kérelmére (kivétel ez alól a védelembe vett, bölcsődei ellátásra kötelezett gyermek)
 • a bölcsődei házirend súlyos megsértése esetén,
 • a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható
 • a gyermek óvodakötelessé válik és érett az óvodai nevelésre

Tisztelettel:
Tóthné Rosta Éva
intézményvezető

 

tajekoztato_bolcsodei_jelentkezesrol_2021-2022.pdf - letöltés

bolcsodei_kerelem-szuloi_nyilatkozattal_2021.pdf (PDF-formátum) - letöltés

 

Tovább

Koronavírus elleni védőoltás - segítség a regisztrációhoz

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.18 08:32

Tisztelt Gönyűi Lakosok!

PlakátSzeretne regisztrálni a Covid-19 elleni védőoltásra?
Nem igazodik ki az inernetes felületen?
Nincs lehetősége online regisztrálni?
Kik tudnak ebben segíteni?

A Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény munkatársai készségesen állnak rendelkezésére a segítségnyújtásban.


Elérhetőségeink:

Telefonszám: 0620/377-99-87
Email: info###kukac###gszai.hu
9071 Gönyű, Bem József u. 23.

Tovább

Általános iskolai beiratkozás

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.17 10:05

A Győri Tankerületi Központ közleményben tájékoztatja az érintett szülőket a tanköteles gyerekek iskolai beiratkoztatásának idejéről, és a felvételi eljárás során hozott döntéssel kapcsolatos jogorvoslat lehetőségéről.

Közlemény

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozás ideje: 2021. április 15-16.

A felvételi eljárás során az iskola igazgatója hoz döntést, amelynek eredményéről írásban tájékoztatja a szülőt.

A döntés ellen annak közlésétől, vagy tudomásra jutásától számított tizenöt naptári napon belül kezdeményezhet jogorvoslati eljárást a szülő - ekkor az iskola fenntartója jár el és hoz döntést az ügyben.

 

A közlemény teljes terjedelemben a képre, vagy az alábbi linkre kattintva olvasható el honlapunkon.:

 

Közlemény megnyitása/letöltése
Tovább

Legszebb konyhakertek - 2021

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.16 14:27

PlakátGönyű idén is csatlakozott az országos „Legszebb konyhakertek” programhoz. Célunk ezzel, hogy minél többen kezdjenek, akár csak egy magaságyásban vagy ládában zöldséget, gyümölcsöt termeszteni, minél többen kapjanak rá a frissen szedett, permetezés nélkül nevelt zöldségek ízére, és minél többen találjanak kikapcsolódást és örömet, akár a gyerekekkel együtt, az otthoni kertészkedésben, ezzel is védve egészségüket és a környezetünket. A jelentkezési lapot letölthetik innen, ill. igényelhetik a 0620 407 1721-es telefonszámon vagy a palyazatok###kukac###gonyu.hu címen!

Major Gábor
polgármester

Jelentkezési lap A program plakátja
Tovább

Tájékoztatás hulladékudvar zárva tartásáról

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.13 10:21

Tisztelt Gönyűiek!

 

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatója alapján felhívjuk figyelmüket, hogy a GYHG üzemeltetésében lévő győri és vidéki hulladékudvarok 2021. IV. 2-tól 5-éig - a húsvéti ünnepek idején -, zárva lesznek, így ebben az időszakban a gönyűi hulladékudvarban sem lehet majd hulladékokat leadni!

Kérjük, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt a fentieket vegyék figyelembe!

Tovább

Lőgyakorlatok 2021-ben

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.10 08:23

Tájékoztatás a győrszentiváni helyőrségi lőtér 2021. évi tervezett használatáról

A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai és más fegyveres testületek a kiképzési terveknek megfelelően a győrszentiváni helyőrségi lőtéren az alábbi időpontokban terveznek végrehajtani éleslövészetet 2021. március 1. és 2022. március 31. közötti időszakban. A lövészeti napokon a gyalogsági lőgyakorlatok 8:00-15:00-ig kerülnek levezetésre. A csillaggal (*) megjelölt időpontban éjszakai lőgyakorlatok is tervezettek 8:00-22:00-ig.

Március 9., 23., 24., 29., 30., 31.
Április 12., 13., 19., 20.
Május 17., 18., 19., 20., 21., 31.
Június 1., 2., 21., 22., 23., 24., 25., 28.
Július 5., 6., 7., 8., 9., 12., 13., 14.
Augusztus 9., 10., 11., 16., 17., 18., 30., 31.
Szeptember 1., 20., 21., 22.
Október 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13.
November 2., 8., 9., 22., 23., 30.
December 6., 7., 8., 9.*, 10.*
2022. január 24.*, 25.*, 26.*
2022. február 14.*, 15.*, 21.*, 22.*
2022. március 3., 4., 7., 8.

A lövészetek ideje alatt a biztonsági terület határán belül személyek vagy háziállatok nem tartózkodhatnak, illetve nem léphetnek be!

A fenti terv időpontjainak esetleges változásait a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred a tárgyhónapot megelőző hó 25-éig pontosíthatja, illetve a tervtől való esetleges eltérésről értesítőt küld az önkormányzat számára, amelyeket honlapunkon is közzéteszünk majd.

Tovább

A Pannon-Víz Zrt. tájékoztatója a járványügyi intézkedések kapcsán

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.09 10:03

Tisztelt Fogyasztóink!

Pannon-VízEzúton tájékoztatom a PANNON-VÍZ Zrt. valamennyi fogyasztóját, hogy a meghirdetett rendkívüli járványügyi intézkedések lezárásáig – fogyasztóink és dolgozóink biztonsága, az ellátás zavartalan fenntartása érdekében - az alábbi intézkedéseket hozom:

 • Ügyfélszolgálati irodáink zárva vannak, a személyes ügyfélfogadás szünetel. Ezzel egy időben az elektronikus ügyintézés folyamatos.
 • A telefonos ügyfélszolgálatunkat megerősítettük, az esetleges megnövekedett várakozási időért megértésüket kérjük!
 • Kérjük, használják a megújult elektronikus felületeinket, és ne felejtsék el megadni felhasználói azonosítójukat!
 • A személyes vízóra leolvasás szünetel. Az adatok megadására fogyasztóinkat kérjük meg. Kérjük, hogy a mérőóra állását az elektronikus felületen megadott módon adják meg. (Az értesítéseket a postaládákba is bedobjuk.)
 • Az aknás vízmérők cseréjét a rendkívüli intézkedések időtartamára felfüggesztjük. Kérjük az előzetesen egyeztetett időpontokat tekintsék tárgytalannak!
 • A győri lakásvízmérők cseréjét alvállalkozónk az óvintézkedések betartása mellett elvégzi. Ön ettől minden következmény nélkül elállhat. Ez esetben kérjük, hogy egyeztessen új időpontot a vállalkozóval!

Javasoljuk új mobil applikációnk használatát, mellyel gyorsan és biztonságosan juttathatják el vízmérőállásukat, folyamatosan értesülhetnek híreinkről.

Ha további kérdése van kérjük keressen minket az iktato###kukac###pannon-viz.hu címen, vagy küldjön üzenetet weblapunkon, mobil applikációnkon!

Tájékoztatjuk fogyasztóinkat, hogy a jelen intézkedések 2021. március 8. naptól a kormány által meghirdetett rendkívüli intézkedések lezárásáig érvényben maradnak, célunk az alapszolgáltatás folyamatos fenntartása, fogyasztóink és dolgozóink egészségének védelme.

Köszönjük együttműködésüket!

Kérem vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Rácz Attila
elnök-vezérigazgató
PANNON-VÍZ Zrt.

Tovább

Így vigyázhatunk szeretteinkre az új koronavírus-járvány idején

Kategória : Hírek módosítva: 2021.03.09 09:28

A csalók minden lehetőséget megragadnak és leginkább az idős emberekre fókuszálnak, akik egyedül élnek. Beszélgessünk rokonainkkal a veszélyekről!

Tovább

EuroVelo 6 - tajekoztato

Babakötvény

Állampapír

PANASZKEZELÉS, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS

Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal tevékenységével kapcsolatban panasszal vagy közérdekű bejelentéssel élhet Gönyű község jegyzőjénél az alábbi elérhetőségeken:

dr. Szigethy Balázs jegyző
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
jegyzo###kukac###gonyu.hu
+3620/259-6737

Megkeresése a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény előírásai alapján kerül kivizsgálásra.

Webkamera 1 - Háry Dezső tér

Webkamera 2 - Duna-part

TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00004

Projekttábla C

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00144

ASP-támogatás, tábla

VP6-19.2.1.-70-1-17

Palyazat tabla

MFP

Logo

Kép

Logo

Közlemény

Tábla

Hasznos információk

Települési Arculati Kézikönyv

TAK - meghívó

MAVIR - lakossági egyeztetés

Tájékoztató előkép

KEOP-4.10.0/N/14-2014-0458

Plakát

Útmutató a felelős kutyatartás jogszabályi előírásaihoz

Útmutató

Tegyél ma a holnapért!

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kampánya az energetikai hatékonyságért:

Plakát

Szórólap

Eseménynaptár

Légszennyezettségi adatok

2021.07.30. 07:00
aktuális érték* (μg/m3) határérték % -ban
CO 446 4
NO2 20 20
NOx 34 16
O3 22 12
NO 9 -
Szélirány D
Légszeny-nyezettségi index Kiváló
Megfelelő
Szennyezett
Erősen szennyezett
* Utolsó 1 óra csúszóátlaga.

Gönyű és környéke településföldrajza

Gönyű kincsei

Kedves Látogató!

A zászlókra klikkelve 3 nyelven is megtekintheti Gönyű Község Önkormányzatának megbízásából készült "Gönyű kincsei" című kiadványunkat, ami szűkebb környezetünk nevezetességeit hivatott népszerűsíteni.

     

Erre a linkre klikkelve pedig megtekintheti a kapcsolódó videót

KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0022

Plakát

TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0019

TAMOP-2.4.5-12_3-2012-0019

Regionálna Rozvojová Agentúra

Együtt Európáért Alapítvány

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!