Koronavírus - helyi információk

Tajékoztatás piaci árusítás felfüggesztéséről

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.19 00:46

Tisztelt Gönyűiek!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy településünkön a piaci árusítás határozatlan időre felfüggesztésre kerül, jelen időponttól számítva (március 22-ét is beleértve) nincs lehetőség a piac megtartására!

 

Köszönettel:

Major Gábor
polgármester

Tovább

Körzeti megbízotti tájékoztatás a koronavírussal kapcsolatban – Gönyű, 2020. 03. 17.

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.19 00:46

Rendőrségi ajánlások, jó tanácsok, valamint a koronavírussal kapcsolatos bűncselekmények, előforduló jogsértések, Gönyű község tekintetében

A vírus elterjedésével kapcsolatban nem kívánok olyan információt megosztani, amelyeket a község lakói már úgy is tudnak. Viszont azokkal a jó tanácsokkal, ajánlásokkal mindenképpen szolgálni tudok, amelyek elősegíthetik a vírus terjedésének lefékezését.

A községben található közösségi tereket, mint pl. játszóterek, parkok, futballpálya stb., érdemes elkerülni, legalábbis csoportosan. Én személy szerint egyáltalán nem mennék most ezekre a helyekre. A községben való közlekedés minden formája eziádig megengedett, tiltás még nincs, de érdemesebb inkább otthon maradni, az udvarunkon tartózkodni, ha friss levegőre vágyunk. A csoportos összejöveteleket is kerülni kell, és itt a családi programokra gondolok. A rendezvények amúgy is be vannak már tiltva, illetve el vannak halasztva.

A vendéglátóhelyek - ideértve a kocsmákat is - 15 óráig lehetnek nyitva, minden nap. Ezt én ellenőrizni fogom. Kerüljük a felesleges utazásokat, még a szomszédos falvakba is. Telefonon tartsuk a kapcsolatot. Csak a legfontosabb dolgokat intézzük, de azt is lehetőleg egyedül gondolok itt a bevásárlásra, gyógyszertárra, drogériára.

Számolni kell sajnos ebben a helyzetben a csalókkal is, akik magukat kiadva valamilyen egészségügyi, vagy járványügyi szakembernek, majd próbálnak bejutni az idősekhez. Ha valaki ilyesmit tapasztal, azonnal hívjon fel engem, vagy a polgárőrséget. Ha valaki hatósági karanténba kerül, az a házát nem hagyhatja el két hétig. Az illetőről a rendőrség jelzést helyez el a körözési rendszerben, arra kéthetes időtartamra. A karanténban lévő személyt minden nap ellenőrizni fogja a rendőrség. Ha a járványügyi szabályokat valaki nem tartja be, bűncselekményt követ el.

Az effajta kellemetlenség elkerülése végett mindenképpen érdemes megfogadni a tanácsokat, ajánlásokat.

Hétköznap a diákoknak ugyanúgy tanítás folyik, mintha iskolában lennének. Az utcán lézengő fiatalokat haza fogom küldeni, erről már egyeztettem az Iskola Igazgatójával.

A fentiek figyelembevételével kérek mindenkit tartsák, be a szabályokat, fogadják meg az ajánlásokat, így talán elkerülhetjük, hogy községünkben is megjelenjen a vírus.

Köszönöm és tisztelettel:

Szabó Péter r. tzls.
Körzeti Megbízott
Elérhetőségeim: 06-70/941-81-05

Tovább

Határozat óvodai rendkívűli szünetről

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.19 00:47

H A T Á R O Z A T

A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde (9071 Gönyű, Bem József u. 2.) intézményben az óvodai és a bölcsődei ellátás tekintetében 2020. március 18. (szerda) napjától határozatlan időre, jelen döntésem visszavonásáig

rendkívüli szünetet rendelek el.

KépHatározatom azonnali végrehajtását elrendelem.

Elrendelem jelen döntésem közhírré tétel útján történő közzétételét, amelynek során jelen határozatot a település honlapján, Facebook oldalán, továbbá az önkormányzat hivatala és az érintett intézmény hirdetőtábláján közzé kell tenni.

Jelen döntésemről elektronikus úton tájékoztatom az emberi erőforrások miniszterét.

Felkérem a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét, hogy döntésemről az intézményt látogató gyermekek törvényes képviselőit, valamint az intézmény munkatársait késlekedés nélkül tájékoztassa.

Az ügyben eljárási költség nem merült fel.

Jelen döntésem ellen fellebbezésnek helye nincs, a döntéssel szemben közigazgatási per kezdeményezhető. A közigazgatási per elbírálására a Győri Törvényszék (9021 Győr, Szent István út 6.) illetékes. A keresetlevelet jogszabálysértésre hivatkozással az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A jogorvoslati eljárás tárgyánál fogva illetékmentes.

I N D O K O L Á S

Magyarország Alaptörvényének 53. cikke (1) és (2) bekezdése értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén, valamint ezek következményeinek az elhárítása érdekében veszélyhelyzetet hirdet ki, és sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket vezethet be. A Kormány a veszélyhelyzetben rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

A Kormány a 40/2020.(III. 11.) Korm. rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-a alapján „A bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere (…) a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el. A polgármester a szünet elrendeléséről soron kívül tájékoztatja az emberi erőforrások miniszterét."

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 47. § (2) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatot rendelet is megállapíthat.

A Kat. 19. § (1) bekezdése alapján a polgármester, a főpolgármester, a helyi védelmi bizottság elnöke, a fővárosi megyei védelmi bizottság elnöke a katasztrófavédelmi feladatoknak e törvényben meghatározott irányítása és végrehajtása során államigazgatási jogkörben jár el.

Tekintettel a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a település lakossága egészségének és életének megóvása érdekében a rendelkező részben foglaltak szerint a Gönyű községben működő bölcsődei és óvodai ellátást végző intézmény tekintetében a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 84. § b) pontja alapján a hatóság a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánítja, ha nemzetbiztonsági, honvédelmi vagy közbiztonsági érdekből, illetve a közérdek védelme miatt szükséges.

Az Ákr. 89. § (3) bekezdés c) pontja alapján a hatóság közhírré teszi azt a véglegessé vált vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított döntést, amelyet a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból hozott.

Hatásköröm és illetékességem a Korm. rendelet 2. §-a és a Kat. 15. § (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslattal kapcsolatban a Kat. 19. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a polgármester elsőfokú államigazgatási hatósági eljárásban hozott határozata ellen fellebbezésnek van helye. Ugyanakkor a Korm. rendelet a másodfokú hatóságot nem határozta meg.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 83/A. § (1) bekezdése alapján a polgármester döntései esetén a másodfokú hatósági jogkört a helyi védelmi bizottság elnöke gyakorolja, azonban ez a rendelkezés kizárólag a katasztrófavédelmi célú személyes polgári védelmi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos fellebbezési eljárásokra vonatkoztatható.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testület a polgármester döntése esetén a másodfokú hatáskört kizárólag átruházott hatáskörben hozott önkormányzati hatósági ügyben gyakorolja, továbbá a Kat. 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörét a polgármester (…) gyakorolja, ezáltal a képviselő-testület nem rendelkezik sem elsőfokú, sem másodfokú hatáskörrel.

Az Ákr. 116. § (2) bekezdése értelmében fellebbezésnek van helye, ha a határozatot a – képviselő testület kivételével – helyi önkormányzat szerve hozta, ugyanakkor a (4) bekezdés d) pontja értelmében ettől eltérően nincs helye fellebbezésnek, amennyiben nincs kijelölt másodfokú hatóság.

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése értelmében a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye, valamint a 114. § (1) bekezdése értelmében az ügyfél (…) a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A jogorvoslat illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 10. pontja biztosítja.

Gönyű, 2020. március 17.

Major Gábor
polgármester

Tovább

Felhívás - játszóterek használata

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.19 00:19

KépTisztelt Gönyűi Lakosok! Tisztelt Szülők!
Kedves Gyerekek!


A játszótér használata határozatlan időre szigorúan tilos! Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

 

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester


Gönyű, 2020.03.17.

Tovább

Tájékoztatás ügysegédi szolgálat átmeneti szüneteléséről

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.19 00:19

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

TájékoztatásA veszélyhelyzettel összefüggésben a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a települési ügysegédi szolgálat átmenetileg szünetel. Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy ügyeiket lehetőleg telefonon vagy elektronikus úton intézzék.

Az ügyintézéshez a Kormányhivatal javasolja a megújult magyarorszag.hu oldalon (a leggyakoribb 750 ügy intézéséhez) elérhető online lehetőségek, illetve a https://epapir.gov.hu/ oldalon elérhető e-papír szolgáltatás igénybe vételét.

Fentieken túl a Tisztelt Ügyfelek kérelmeiket és egyéb beadványaikat postai úton is elküldhetik.

A Tisztelt Ügyfelek telefonon és e-mailen keresztül is konzultálhatnak ügyeikkel kapcsolatban a Kormányhivatal munkatársaival, valamint a központi 1818 ingyenesen hívható telefonszámon is kérhetnek általános felvilágosítást.

A Kormányhivatal elérhetőségei a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/elerhetosegek-szervezet oldalon találhatóak.

 

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Tovább

Változások a gönyűi fogászati rendelés időtartamában (frissítve)

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.19 00:19

Változások a fogászati rendelés időtartamában:

Mivel 2020.03.16-tól minisztériumi rendelet alapján az állami fogászati ellátás keretein belül csak sürgősségi ellátás, (vagyis életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében végzett beavatkozás) végezhető az egészségügyi vészhelyzet időtartama alatt, a rendelési időt az alábbiak szerint módosítom:

Hétfő: 9.00-11.00h
Kedd: 15.00-17.00h
Szerda: 9.00-11.00h
Csütörtök: 15.00-17.00h
Péntek: 9.00-11.00h

 

Tisztelettel:
Dr Varga Beatrix
fogorvos

Tovább

Lakossági tájékoztató a fennálló veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.19 00:17

L A K O S S Á G I   T Á J É K O Z T A T Ó
a fennálló veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről

TájékoztatóA Magyarország Kormánya által 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet és az 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat előírásai alapján, Gönyű község intézményvezetőivel egyetértésben az alábbi intézkedéseket rendelem el, illetve az alábbi tájékoztatást adom:

2020. március 16. (hétfő) napjától

  • a Gönyűi Széchenyi István Általános Iskolában a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre, a tanulók az intézményt nem látogathatják;
  • a Gönyűi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel, az elektronikus és telefonos ügyintézés ellátása továbbra is zavartalan;
  • a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény által működtetett Gönyűi Idősek Klubja a tevékenységét felfüggeszti, az intézmény által ellátott házi gondozás korlátozásokkal kerül megvalósításra.

A mai nappal kihirdetett kormányrendelet az óvodai és bölcsődei rendkívüli szünet elrendelésének lehetőségét polgármesteri hatáskörbe utalta. Alapos megfontolás alapján a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde további intézkedésig nyitva tart. Ugyanakkor az intézmény kéri a szülőket, hogy az óvodába és bölcsődébe is kizárólag teljesen egészséges gyermek érkezzen. Amennyiben a szülő döntése alapján a gyermeket otthon tartja, abban az esetben azt az intézmény számára a szokott módon feltétlenül jeleznie kell. Kérünk minden szülőt, hogy készüljön fel arra, hogy az óvoda és bölcsőde bezárására napokon belül sor kerülhet.

A részletekkel kapcsolatban az intézményvezetők szolgálnak bővebb felvilágosítással.

A hatályos jogszabályok alapján zárt helyen a 100 főt meghaladó, nem zárt helyen pedig az 500 főt meghaladó rendezvények megtartása tilos. Mindazonáltal az önkormányzat a kisebb létszámú rendezvények megtartását is kerülendőnek tartja, és kéri, hogy mindenki felelősségteljesen járjon el.

Az önkormányzat kéri, hogy betegség észlelésével kapcsolatban minden lakossági szereplő a lehető legnagyobb körültekintéssel járjon el, a lakosság egészségének védelme érdekében nem tekinthető felelősségteljesnek a hatósági házi karantén elkerülésére vagy be nem tartására irányuló magatartás.

A koronavírussal kapcsolatos hiteles tájékoztatók a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon olvashatók.

Központi információs vonalak a 80/277-455 és 80/277-456 ingyenesen hívható telefonszámok, valamint a koronavirus###kukac###bm.gov.hu elektronikus levélcím.

Településünkön információt munkaidőben Árnits Adrienn közbiztonsági referens (96/544-090/6; 20/381-6558; titkarsag###kukac###gonyu.hu), valamint Szigethy Balázs jegyző (96/544-090/2; 20/259-6737; jegyzo###kukac###gonyu.hu) nyújt, aki halaszthatatlan esetben munkaidőn kívül is elérhető.

Köszönjük megértésüket és továbbra is számítunk szíves együttműködésükre.

 

Gönyű, 2020. március 14.

 

Tisztelettel:

Major Gábor
polgármester

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Tájékoztató települési jogsegély-szolgáltatással kapcsolatban

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.19 00:18

T Á J É K O Z T A T Ó
települési jogsegély-szolgáltatással kapcsolatban

TájékoztatóA Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 16. (hétfő) napjától a Gönyűi Polgármesteri Hivatal tekintetében a személyes ügyfélfogadás felfüggesztését rendeltem el, ezáltal az önkormányzattal való együttműködés keretében jogsegély-szolgáltatást nyújtó dr. Lászlófi Gabriella ügyvéd asszony személyes ügyfélfogadása is határozatlan ideig szünetel.

Ugyanakkor ügyvéd asszonnyal való konzultációnkat követően – lehetőség szerint a folyamatban lévő ügyek tekintetében – továbbra is lehetőséget biztosítunk a szolgáltatás telefonon, illetve elektronikus úton történő igénybevételére.

Kérdéseikkel, megkereséseikkel tehát továbbra is forduljanak bizalommal dr. Lászlófi Gabriella ügyvéd asszonyhoz a 30/956-0677 telefonszámon vagy a drlaszlofi###kukac###t-online.hu elektronikus levélcímen.

 

Gönyű, 2020. március 14.

 

Tisztelettel:

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Tájékoztató az időseknek nyújtott önkormányzati segítségről

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.19 00:18

T Á J É K O Z T A T Ó
az időseknek nyújtott önkormányzati segítségről

 

TájékoztatóGönyű Község Önkormányzata különösen elkötelezett abban, hogy a Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet idején is mindenben segítse időskorú lakosait.

Ennek érdekében lehetőséget biztosítunk arra, hogy minden gönyűi időskorú lakos – függetlenül attól, hogy a házi segítségnyújtás rendszerében jelenleg ellátottnak minősül-e – a Gönyűi Szociális Alapszolgáltatási Intézménynél jelezze, ha segítségre van szüksége a gyógyszerek kiváltása, a bevásárlás vagy az étkeztetés területén.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szociális intézmény kapacitása véges, így elsősorban a segítségre rászoruló, főként egyedül élő lakosaink jelentkezését várjuk.

Megkereséseiket Vizkeleti Zsoltné Éva fogadja munkaidőben a 20/377-9987 telefonszámon.

Amennyiben a pandémiás helyzettel kapcsolatban merül fel kérdésük, a koronavírussal kapcsolatos hiteles tájékoztatók a központi információs vonalakon, a 80/277-455 és 80/277-456 ingyenesen hívható telefonszámokon kérhetők.

 

Településünkön információt munkaidőben Árnits Adrienn közbiztonsági referens (96/544-090/6; 20/381-6558; titkarsag###kukac###gonyu.hu), valamint Szigethy Balázs jegyző (96/544-090/2; 20/259-6737; jegyzo###kukac###gonyu.hu) nyújt, aki halaszthatatlan esetben munkaidőn kívül is elérhető.

Figyeljünk egymásra, tegyünk egymásért!

Gönyű, 2020. március 14.

 

Tisztelettel:


Major Gábor
polgármester

Tovább

Hirdetmény - ügyfélfogadás felfüggesztéséről

Kategória : Koronavírus - helyi információk módosítva: 2020.03.19 00:17

Hirdetmény - ügyfélfogadás felfüggesztéseMagyarország Kormánya által a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel

a Gönyűi Polgármesteri Hivatalban a személyes ügyfélfogadást
2020. március 16. (hétfő) napjától határozatlan időre felfüggesztem.

Az elektronikus úton (e-Önkormányzat Portál) történő ügyintézés továbbra is biztosított.

 

Kollégáink telefonos elérhetőségeinken, valamint e-mailben továbbra is szíves rendelkezésükre állnak. Halaszthatatlan és indokolt esetben a személyes ügyfélfogadás külön jegyzői engedély alapján biztosított.

 

Gönyű, 2020. március 14.

 

Tisztelettel:

dr. Szigethy Balázs
jegyző

Tovább

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!