Dunamenti Fesztivál programelemeinek előkészítése és lebonyolítása

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZAT a Dunamenti Fesztivál programelemeinek előkészítésére és lebonyolítására az SKHU/WETA/1901/4.1/126 azonosítószámú pályázat keretében

AjánlatkérésAjánlatkérő:
Gönyű Község Önkormányzata
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.

Ajánlat benyújtására felhívott szervezet:I. AJÁNLATKÉRŐ

ajánlatkérő neve: Gönyű Község Önkormányzata
képviseli: Major Gábor polgármester
címe: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.
kapcsolattartó: Tóth-Lencse Andrea, email cím: palyazatok###kukac###gonyu.hu


II. BESZERZÉS TÁRGYA

A Dunamenti Fesztivál (továbbiakban: fesztivál) programelemeinek előkészítése és lebonyolítása az 4. sz. melléklet szerint. A programelemek lebonyolítása az ajánlattevő teljeskörű felelősségvállalása mellett történik, mind a fellépőkre, mind a fesztivál látogatóira vonatkozóan.

III. A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 2021. augusztus 15.

IV. A TELJESÍTÉS HELYE: Gönyű, Duna-part, Kossuth Lajos utca 93.,

V. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 2021. június 10.

VI. AJÁNLAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

Az ajánlatot magyar nyelven, 1 eredeti példányban, zárt borítékban, cégszerűen aláírva szükséges benyújtani postán vagy személyesen ajánlatkérő címére címezve.
(9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93. Major Gábor polgármester)
Lehetőség van az e-mailen történő beküldésre is a palyazatok###kukac###gonyu.hu címre.

Az ajánlatot tartalmazó csomagon vagy az e-mailben fel kell tüntetni az alábbi adatokat és feliratokat:

  • az ajánlattevő nevét, címét és a következő feliratot:
    „ÁRAJÁNLAT – rendezvényszervezés

A pályáztatás során figyelembe kell venni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:74-76. §-aiban foglaltakat.

VII. AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT CSATOLANDÓ:

  • 1., 2., 3., számú melléklet, tételes ajánlat a programelemekre vonatkozóan

VIII. AJÁNLAT BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE

Az ajánlat beérkezésének határideje: 2021. június 9. 14 óra

Az Ajánlatkérő a bírálat során hiánypótlási lehetőséget biztosít. Részleges ajánlat nem tehető.
Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást megismétli, amennyiben nem érkezik be összességében megfelelő ajánlat.
Ajánlattevő köteles ajánlatában jelezni, amennyiben a lebonyolításhoz alvállalkozó bevonását tervezi, ill. az alvállalkozóval megkötött szerződést, kifizetést igazoló bizonylatot teljesítés után ajánlatkérőnek megküldeni.

IX. AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJA: legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok figyelembevételével

Részszempont Súlyszám
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Ft-ban) 80
2. Min. 1 db, saját szervezésű, min. 1000 fős rendezvény 20

1. részszempont: A fordított arányosítás módszere: a legkedvezőbb (legalacsonyabb érték) ajánlati elem a maximális pontot (100) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordított arányosítással kerül meghatározásra az alábbi képlettel:

P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlat ezen részszempontjának értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-100 pont, ahol a legkevesebb nettó ajánlati ár kapja a 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a képlet alapján kerül kiszámításra a fordított arányossági módszerrel. A képlet alapján kapott pontszám a súlyszámmal kerül megszorzásra. Az Ajánlatkérő a kapott eredményeket két tizedesjegyre kerekítve határozza meg

2. részszempont: Egyenes arányosítás
Az egyenes arányosítás módszerénél a legkedvezőbb (legmagasabb érték) ajánlati elem a maximális pontot (100) kapja, a többi ajánlat pontszáma a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan kerül meghatározásra az alábbi képlettel:

P = (Avizsgált/ Alegjobb) x (Pmax – Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa, azaz 100
Pmin: a pontskála alsó határa, azaz 0
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az ajánlat ezen részszempontjának értékelése során adható pontszám alsó és felső határa 0-100 pont, ahol a legmagasabb évi többlet jótállás megajánlás kapja a 100 pontot, a többi ajánlat pontszáma a képlet alapján kerül kiszámításra az egyenes arányossági módszerrel. A képlet alapján kapott pontszám a súlyszámmal kerül megszorzásra. Az Ajánlatkérő a kapott eredményeket két tizedes jegyre kerekítve határozza meg.

X. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI:

  • A számla benyújtására a megvalósítást követő 8 napon belül van lehetőség az ajánlatkérő által kiadott teljesítésigazolás birtokában
  • Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF
  • Ajánlatkérő a végszámlához kapcsolódó ellenszolgáltatást adott teljesítést követően utólag, a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi igazolást követően kiállított, formai és tartalmi szempontból szabályszerű számla alapján, a teljesítéstől számított 15 napon belül a nyertes ajánlattevő által a szerződésben megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással teljesíti.
  • Ajánlatkérő a beruházást saját forrásai és az SKHU/WETA/1901/4.1/126 azonosítószámú pályázat terhére finanszírozza

 

Gönyű, 2021. június 8.

Major Gábor
polgármester

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!