Tájékoztató óvodai beiratkozásról

Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményében, az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására 2019. április 24-25-én (szerda-csütörtök) 8:00-16:00 között kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon köteles részt venni.
Ez a kötelezettség most azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. augusztus 31-ig születtek. Az ezen határnapig született gyermekek 2019. szeptember 1-től óvodakötelesek.
(A 2016. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2020. szeptember 1-től kezdődik.)

Az óvodai beíratáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát /20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/.

Az óvoda vezetője a gyermekek felvételről – 2019. május 25-ig – írásban értesíti a szülőket.
A Nkt. 37. § (2) bekezdése szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézmény vezetőjénél, amely kérelmet az intézményvezető az ügy összes iratával nyolc napon belül Gönyű Község Polgármesteri Hivatalának Jegyzőjéhez küldi meg, aki meghozza a másodfokú döntést. A szülő a másodfokú döntés bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról – a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az óvodavezető jogosult dönteni.(20/2012(VIII.31) EMMI rendelet 20§ (11) bekezdés

Felmentés az óvodába járási kötelezettség alól:

A 2019-2020 nevelési évre a kötelező óvodába járás alóli felmentés lehetősége továbbra is megmaradt. A felmentéssel kapcsolatos döntési hatáskör Gönyű Község jegyzőjét illeti.

Az eljárás szülői kérelemre indul. A döntéshozó az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva - az 5. életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. Az ötödik életévét betöltött gyermek nem mentesülhet az óvodába járási kötelezettség alól, azt az óvodai nevelést ellátó köznevelési intézményben kell teljesítenie.

Az a szülő, aki felmentést kér gyermeke számára a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, április 25-ig nyújthatja be kérelmét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá, a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.
A kötelező óvodai nevelésbe már beíratott gyermek szülője az óvodai beiratkozást követően a fenti eljárásrend szerint a nevelési év során is kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indokolja. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője, a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét.

Tisztelettel: Tóthné Rosta Éva intézményvezető

 

Kedves érdeklődő Szülők!

Amennyiben Önök szeretnének megismerkedni intézményünkkel, egy kicsit bepillantani az óvoda életébe mielőtt gyermekük beíratására kerülne sor, úgy szeretettel várjuk Önöket, “Nyitott napok” keretében április 10-én a Katica, április 11-én a Halacska, április 12-én a Kékcinke és április 15-én a Maci csoportba.

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!