Pályázati Hirdetmény

Pályázati Hirdetmény

Gönyű Község Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan értékesítésére

HirdetményGönyű Község Önkormányzat versenyeztetési szabályzata alapján, valamint Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2015. (X.21.) sz. határozata értelmében nyilvános pályázati eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére.


1.) Kiíró és lebonyolító megnevezése: Gönyű Község Önkormányzata

Kiíró és lebonyolító címe: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67.
Kiíró és lebonyolító telefonszáma: +36 96/544-090
Kiíró és lebonyolító telefaxszáma: +36 96/544-090


2.) Az eljárás célja és jellege:

2.a.) A pályázat célja Gönyű, Béke u. 2/b. szám alatt nyilvántartott kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan, 1/1 részben Gönyű Község Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

2.b.) A pályázati fordulók száma: egy

 

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgya:

Település: Gönyű
Hrsz.: 639 hrsz
Megnevezés: kivett gazdasági épület, udvar
Terület nagysága: 2018 m/2


3.b.) Műszaki feltétel:

Az ingatlan Gönyű község belterületén, annak a Duna felé eső részében, a zömében családi lakóházakkal kiépített Kossuth Lajos utcáról nyíló Béke utca 2/b. szám alatt fekszik.

Az ingatlan gyenge állagú kerítéssel határolt. A felépítmények több szakaszban, hagyományos építési módban kerültek megépítésre. Az 1950-es években TSZ istálló, később üzem, jelenleg raktár funkciót tölt be. A műhely az 1970-es években épült, tégla falazatú, födém nélküli hullámpala fedésű. A műhely mellett nagy belmagasságú, kb. 4 méter, tégla falazatú raktár és valamikori szociális blokk-iroda található. A műhely épülettől nyugati irányban az 1970-es években épült tégla falazatú, lapos tetős épület húzódik. A műhely, tároló és a valamikori szociális blokk nettó összes alapterülete 646 m2. Az ingatlan közműellátottsága: víz, szennyvíz és villamosenergia.

A terület személy- és tehergépkocsival valamint gyalogosan is könnyen megközelíthető. Parkolási lehetőség az ingatlan előtt közterületen, valamint a telken belül lehetséges.  

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlan per- és tehermentes.

- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok benyújtási határidejének lejártától számított 60. nap.

- Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását a kiíró nem ír elő.

- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§. (2) bekezdése  szerint az államot az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozat beszerzéséig az adásvételi szerződés nem léphet hatályba. 


4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:


4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára: nettó 14.270.000 Ft, azaz tizennégymillió-kettőszázhetvenezer forint.

4.b.) A pályázat nyertese a szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat Pannon Takarékbank Zrt-nél vezetett 63200126-11058698 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan megvásárlásával, az ingatlan tulajdonjogi bejegyzésével összefüggő ingatlan-nyilvántartási eljárás összes költsége, a jogi képviselet ellátásával összefüggésben felmerülő és az értékesítéssel kapcsolatos mindennemű további költség a vevőt terheli.


5. A pályázatok benyújtására vonatkozó információk:

5.a.) A pályázatnak tartalmaznia kell különösen:

- pályázó kifejezett nyilatkozatát a pályázati felhívás feltételeinek elfogadására,

- az ajánlati árat, a fizetés módját és ütemezését,

- amennyiben az ajánlattevő gazdálkodó szervezet, 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát,

- a létrejöttét igazoló bírósági, vagy más egyéb nyilvántartásba vételéről szóló okiratot, valamint a képviselet jogára vonatkozó továbbá az aláírás hitelességét igazoló okiratot,

- egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély vagy „Igazolás az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről” hiteles másolatát,

- természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait,

- külföldi pályázónak hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat, illetve köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni,

- annak meghatározását, hogy a pályázat mely része üzleti titok,

- annak bemutatását, hogy a pályázó a jövőben az ingatlant milyen célra kívánja hasznosítani

- annak meghatározását, hogy a pályázat mely információi közölhetők a többi ajánlattevővel,

- annak meghatározását, hogy a pályázó hozzájárul-e a többi ajánlattevővel való együttes tárgyaláshoz.

5.b.) Az ajánlattevő nem tilthatja meg az alábbi adatok, tények nyilvánosságra hozatalát:

  1. név (cégnév),
  2. lakóhely (székhely),
  3. olyan tény vagy információ, amely az ajánlat elbírálásánál értékelésre kerül.

5.c.) Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2015.november 30. 14:00 óra. Az ajánlatokat a Gönyűi Polgármesteri Hivatalban ( 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. ) lehet benyújtani személyesen vagy postai úton zártan, cégjelzés nélküli borítékban, minimum két példányban ( egy eredeti és egy másolati példány ).

5.d.) Hiánypótlásra illetve kiegészítésre való felszólításra egy alkalommal van lehetőség.

6. A pályázatok elbírálásának szabályai

- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és az ingatlan jövőbeni hasznosítása az Önkormányzat számára elfogadható, valamint a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.

- Az ajánlatok bontásának időpontja: 2015. december 1. kedd 10.00 óra, helyszíne: Gönyűi Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

- Az ajánlatok elbírálásáról, eredményességéről vagy eredménytelenségéről Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a bontástól számított 30 napon belül. A döntésről az ajánlattevőket a Gönyűi Polgármesteri Hivatal három munkanapon belül értesíti.

- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a döntést követő 30. napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő 30. napon belül meg kell fizetni.

- A kiíró csak a pályázat nyertesével vagy – meghiúsulás vagy nem teljesítés esetén - a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy érvényes pályázatok benyújtása esetén is az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

A kiíró jogosult a pályázati felhívást az ajánlattételi határidő előtt visszavonni, de erről a pályázati felhívás közlésével megegyező helyeken az ajánlattételi határidő lejárta előtt köteles hirdetményt megjelentetni.

7.) További információ az alábbi címen kérhető ügyfélfogadási időben:

Gönyűi Polgármesteri Hivatal
Major Gábor polgármester
9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67.
Telefon: +36 94/544-090
Fax.: +36 94/544-090

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!