Általános választások - 2024

Jegyzőkönyv Gönyű Község Helyi Választási Bizottságának üléséről

Kategória : Általános választások - 2024 módosítva: 2023.11.07 19:43

1594-1/2023.

JEGYZŐKÖNYV - Gönyű Község Helyi Választási Bizottságának üléséről

Az ülés helye: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.; Gönyűi Polgármesteri Hivatal
Az ülés ideje: 2023. október 30. (hétfő) 9:10 óra
Az ülés tárgya: alakuló ülés

JegyzőkönyvJelen vannak:
Bokodi Lajos a Bizottság választott tagja
Szabó Gyuláné a Bizottság választott tagja
Zengő Klára a Bizottság választott tagja
dr. Szigethy Balázs a HVI vezetője, jegyzőkönyvvezető

Az alakuló ülésen dr. Szigethy Balázs, a Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság vagy HVB) 3 választott tagja jelen van, a.Bizottság határozatképes.

Tájékoztatta a Bizottság tagjait, hogy üléseikről a jogszabály értelmében jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a megválasztásra kerülő bizottsági elnök és a jegyzőkönyvvezető hitelesíti. Javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint:


Napirendi javaslat:

1. HVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztása

A Bizottság az ülés napirendjét és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag jóváhagyta.

Dr. Szigethy Balázs HVI vezető megnyitotta a napirendi pontok tárgyalását.

 

Napirendi pontok:

1.) napirendi pont

HVB elnökének és elnökhelyettesének megválasztása

Dr. Szigethy Balázs HVI vezető felkéri a Bizottság tagjait, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény..(a..továbbiakban:.. Ve.) 39. § (1) bekezdése értelmében válasszák meg a Bizottság választott tagjai közül a Bizottság elnökét és elnökhelyettesét. A választást megelőzően az elnök és helyettesének személyére a tagok tehetnek javaslatot.

Zengő Klára elnöknek javasolja Szabó Gyuláné HVB tagot és elnökhelyettesnek javasolja Bokodi Lajos HVB tagot.

A javaslattal kapcsolatban vita nem alakult ki. A döntéshozatalban résztvevők száma 3 fö, a Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a következő határozatot hozta:

Gönyű Község Helyi Választási Bizottsága 1/2023. (X. 30.) határozata

Gönyű Község Helyi Választási Bizottsága a Bizottság elnökének Szabó Gyuláné HVB tagot, elnökhelyettesének Bokodi Lajos HVB tagot a Ve. 39. § (1) bekezdése alapján megválasztja.

 

A Helyi Választási Bizottság ülésén további kérdés, hozzászólás nem volt, Szabó Gyuláné elnök megköszönte a részvételt, majd a Bizottság ülését 9:16 órakor bezárta.

Tovább

Választási szervek

Kategória : Általános választások - 2024 módosítva: 2023.11.08 18:46

Választási iroda:

Gönyűi Helyi Választási Iroda vezetőjének neve: dr. Szigethy Balázs jegyző
címe: 9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 93.
telefonszáma: 96/544-090/2. mellék; 20/259-6737
elektronikus levélcíme: jegyzo###kukac###gonyu.hu

Választási iroda vezetőjének általános helyettese: Tamás Istvánné igazgatási előadó
telefonszáma: 96/544-090/5. mellék
elektronikus levélcíme: tamas.istvanne###kukac###gonyu.hu

Választási iroda vezetőjének pénzügyi helyettese: Balogh Marianna gazdálkodási osztályvezető
telefonszáma: 96/544-090/3. mellék
elektronikus levélcíme: balogh.marianna###kukac###gonyu.hu

 

Választási információs szolgálat elérhetőségei:

cím: 9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 93.
telefonszám: 96/544-090/6. mellék
fax: 96/544-090/8. mellék
elektronikus levélcím: titkarsag###kukac###gonyu.hu

elérhetőség ideje:
hétfő: 8:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00
kedd: 13:00 – 16:00
csütörtök: 8:00 – 12:00
péntek: 8:00 – 12:00
A honlapon a választási információkra mutató link: https://www.gonyu.hu/valasztasi-informaciok-2024-m

 

Választási bizottság:

Gönyűi Helyi Választási Bizottság
címe: 9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 93.
telefonszáma: 96/544-090/6. mellék
elektronikus levélcíme: titkarsag###kukac###gonyu.hu

tagjai:

Szabó Gyuláné elnök
Bokodi Lajos elnökhelyettes
Zengő Klára választott tag
Gerse Zsolt választott póttag
Vigh Tiborné választott póttag

Tovább

A HVI vezetőjének 1/2023 (X.24.) határozata a képviselő-testület tagjainak számáról

Kategória : Általános választások - 2024 módosítva: 2023.11.07 19:31

Iktatószám: 233-13/2023.                                                    Tárgy:   önkormányzati képviselők számának megállapítása

Ügyintéző: dr. Szigethy Balázs                                                         

Telefon: 96/544-090

 

A Helyi Választási Iroda vezetőjének 1/2023. (X. 24.) határozata a képviselő-testület tagjainak számáról

 

H A T Á R O Z A T

 

HatározatA Gönyűi Helyi Választási Iroda vezetőjeként megállapítom, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi választásán

 

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testületébe megválasztható képviselők száma 6 (hat) fő.

 

Elrendelem jelen határozat Gönyű község hivatalos honlapján (www.gonyu.hu), valamint a Gönyűi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő közzétételét.

Határozatom ellen annak közzétételétől számított 3 napon belül (a jogorvoslati határidő utolsó napjának 1600 órájáig) jogszabálysértésre hivatkozással a Helyi Választási Bizottsághoz (9071 Gönyű, Kossuth L. u. 93.) lehet kifogással fordulni. A kifogást írásban lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését; a jogszabálysértés bizonyítékait; a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét); a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának elektronikus levélcímét vagy postai értesítési címét. A jogorvoslati határidő jogvesztő.

INDOKOLÁS

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a szerint „A települési önkormányzat képviselő-testülete és a vármegyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év szeptember 1-i lakosságszáma alapján kell meghatározni.”

Az idézett jogszabály 4. §-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

a) 100 lakosig 2 fő,

b) 1.000 lakosig 4 fő,

c) 5.000 lakosig 6 fő,

d) 10.000 lakosig 8 fő.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése értelmében a helyi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint Gönyű községben a 2023. szeptember 1-i adatok alapján a lakosságszám 3.359 fő. Tekintettel a jogszabályi rendelkezésekre és a lakosságszám adatokra, a fentiek szerint döntöttem.

A kifogás benyújtásának lehetőségéről és annak módjáról a Ve. 208-212. §-a rendelkezik A határozat elleni kifogást – mivel nem folyamatosan fennálló tevékenységről, hanem egyszeri aktussal meghozott döntésről van szó – a közzététel kezdetétől számított 3 napon belül kell benyújtani. A Ve. 210. § szerint a választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogás elbírálása annak a választási bizottságnak a hatáskörébe tartozik, amely mellett a választási iroda működik. A jogvesztő határidő számítására, lejártára vonatkozóan a Ve. 10. § (1)-(3) bekezdése vonatkozik.

A jogorvoslati eljárás illetékmentességét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdésének 1. pontja biztosítja.

Gönyű, 2023. október 24.

 

dr. Szigethy Balázs
HVI vezető

 

A határozat a mai napon közzétételre került.
Gönyű, 2023. október 25.

dr. Szigethy Balázs
HVI vezető

Tovább

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!