Kék Duna Óvoda

Gönyűi Kék Duna Óvoda

Kategória : Kék Duna Óvoda módosítva: 2021.01.18 23:13

Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde

 

Cím: 9071 Gönyű, Bem József utca 2.
Tel.: +36 96 / 353-150
Fax: +36 96 / 544-021
Web: http://www.kekdunaovoda.hu/

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Ladányi Imre
Tel.: +36307018575
e-mail: adatvedelem###kukac###gonyu.hu
Levélezési cím: 9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 93.

 

Tovább

Tájékoztató bölcsődei jelentkezésről

Kategória : Kék Duna Óvoda módosítva: 2022.04.05 10:26
Bölcsődei felvételei kérelem

HirdetményTájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy bölcsődei ellátás iránti igényüket, a 2022-2023-as nevelési-gondozási évre a „Kérelem a bölcsődei ellátás igénybevételéhez” nevű formanyomtatványon tehetik meg. A formanyomtatvány átvehető a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményében 2022. április 4-től 800 és 1600óra között, valamint letölthetővé válik a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde, valamint Gönyű község honlapjáról.

Bővebb felvilágosítás a 06 20 217 8111 telefonszámon vagy személyesen kérhető az intézmény vezetőjétől, Tóthné Rosta Évától.

A kitöltött nyomtatvány és a hozzá kapcsolódó szülői nyilatkozat aláírva, dátummal ellátva, a lakcímkártyák másolatával (szülő, gyermek) együtt személyesen az intézménybe leadva, vagy a következő e-mail címre küldve, vezeto###kukac###kekdunaovoda.hu nyújtható be.

Határidő: 2022. április 28. (csütörtök)


A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei felvételi szabályzata

Gönyű Község Önkormányzata a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményében három éves kor alatti kisgyermekek ellátását biztosítja


A bölcsődei ellátásra jogosultak köre:

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,

b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét

ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,

cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni (1997 évi 31. tv. 43. §)

a) – ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll-aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.


A bölcsődei ellátás igénybevételének módja:

A bölcsődébe a felvétel önkéntes, a szülő saját elhatározásából kérheti. A felvételi kérelmet a szülő (törvényes képviselő) személyesen terjesztheti elő. A gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

 • a körzeti védőnő
 • a házi vagy gyermekorvos szakorvossal egyetértve
 • a szociális illetve családgondozó
 • a gyámhatóság is.

A bölcsődei beiratkozásokra minden év áprilisában kerül sor. A beiratkozási napokat a helyi sajtóban a fenntartó meghirdeti, illetve az intézmény honlapján közzéteszi. A nevelési év közben felvétel csak szabad férőhely esetén lehetséges, a férőhelyet üresen fenntartani nem lehet.

Azonnal gondoskodni kell a védelembe vett gyermekek felvételéről.

A felvételi kérelemhez az alábbi dokumentumok csatolandók:

 • A lakcímkártya másolata
 • Munkáltatói igazolás
 • Iskolalátogatási igazolás tanulói jogviszony esetén
 • Szülő betegsége esetén orvosi igazolás
 • Az illetékes Munkaügyi Központ igazolása a munkaerőpiaci képzésen való részvételről
 • Az ellátásra való jogosultságot igazoló gyermekorvosi és szakorvosi igazolás
 • Egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását az emelt családi pótlék folyósításáról
 • A háziorvos, vagy házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, nevelhető.

A bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a törvényes képviselővel megállapodást köt, mely megállapodásban kitér:

 • az ellátás várható időtartamára,
 • a fizetendő étkezési térítési díj mértékére, a fizetésre vonatkozó szabályokra,
 • a szolgáltatások formájára, módjára

A felvételről a szülők írásban kapnak tájékoztatást.


A bölcsődei ellátás megszűnése:

A bölcsődei ellátás megszűnik:

 • a jogosultsági feltételek megszűnésével,
 • a szülő vagy a törvényes képviselő kérelmére (kivétel ez alól a védelembe vett, bölcsődei ellátásra kötelezett gyermek )
 • a bölcsődei házirend súlyos megsértése esetén,
 • a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.

A szülők, az intézmény vezetőjétől kérelmük elbírálásáról egy hónapon belül, írásbeli értesítést kapnak.

Gönyű, 2022. 03.16.

Tisztelettel:
Tóthné Rosta Éva
intézményvezető

Tovább

Óvodai beiratkozás

Kategória : Kék Duna Óvoda módosítva: 2022.04.05 10:26

HIRDETMÉNY

HirdetményÉrtesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményében, az óvodakötelessé váló gyermekek beíratására 2022. április 27-28-án (szerda-csütörtök) 800 -1600 óra között kerül sor.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon köteles részt venni. Ez a kötelezettség most azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1. és 2019. augusztus 31-e között születtek.
(A 2019. szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2023. szeptember 1-től kezdődik, beíratásuk ennek megfelelően 2023-ban történik)

Az óvodai beíratáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt) TAJ kártyát és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát / 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés /.

Az óvoda vezetője a gyermekek felvételről – 2022. május 28-ig írásban értesíti a szülőket.
Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné beíratni gyermekét, akkor a jogviszony létrejöttéről igazolást kell benyújtani a felvételt biztosító óvodától, jelen esetben a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde vezetőjének.

Felmentés az óvodába járási kötelezettség alól:

A 2022-2023 nevelési évre a kötelező óvodába járás (óvodalátogatási kötelezettség) alóli felmentés lehetősége, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva továbbra is megmaradt. A tavalyi évhez hasonlóan, a szülő a kérelmét a Járási Hivatalhoz nyújthatja be- tárgyév május 25-ig- és a felmentés csak annak az évnek az augusztus 31. napjáig szólhat, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti. Ha ezt a kérelmet a hatóság jóváhagyja, a szülőnek nem kell beíratni gyermekét az óvodába, nem jön létre óvodai jogviszony. Ebben az esetben azonban a szülőnek tájékoztatni kell az illetékes óvodavezetőt. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője, a nevelési év közben is kérheti gyermeke óvodai felvételét, így az óvodai jogviszony létrejötte a nevelési év folyamán is megtörténhet. A felvételi kérelmet az intézményvezetőhöz kell benyújtani.

Gönyű, 2022.03.16.

Tisztelettel:
Tóthné Rosta Éva
intézményvezető

Tovább

Minden terv megvalósult a gönyűi óvodában

Kategória : Kék Duna Óvoda módosítva: 2013.01.03 11:24
A napokban befejeződött a gönyűi Kék Duna Óvoda teljes körű felújítása és átépítése.
 
A kétszintes, új funkciókkal és helyiségekkel bővült mikrotérségi óvodaközpontot ünnepélyesen szeptember második felében nyitották meg.
 
A gönyűi Kék Duna Óvoda öt csoportjába 126 gyermek jár, akik szeptemberben már egy teljesen megújult intézményt vehettek birtokba.
Tovább

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!