Kék Duna Óvoda

Gönyűi Kék Duna Óvoda

Kategória : Kék Duna Óvoda módosítva: 2021.01.18 23:13

Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde

 

Cím: 9071 Gönyű, Bem József utca 2.
Tel.: +36 96 / 353-150
Fax: +36 96 / 544-021
Web: http://www.kekdunaovoda.hu/

 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Ladányi Imre
Tel.: +36307018575
e-mail: adatvedelem###kukac###gonyu.hu
Levélezési cím: 9071 Gönyű, Kossuth Lajos utca 93.

 

Tovább

Óvodai beíratás - 2020, tájékoztató (frissítve)

Kategória : Kék Duna Óvoda módosítva: 2020.03.29 10:38

Tisztelt Szülők!

FelhívásAz Emberi Erőforrások minisztere – aveszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában, a 2020/2021 nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

 1. „ A kötelező felvételt biztosító óvoda, 2020. április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette.”

Ennek ismeretében, az idei évben az óvodaköteles gyermekek óvodai beíratása a 2020/2021 nevelési évre - a rendkívüli helyzetre való tekintettel - a szülő/gondviselő személyes megjelenése nélkül is megtörténik. A felvételről az intézmény vezetője írásban értesíti a szülőket. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor.

Ezek a dokumentumok a következők:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá
 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát

/20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (3) bekezdés/.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésének rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozásokon köteles részt venni.

Ez a kötelezettség most azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016.szeptember 1. – től 2017. augusztus 31-ig születtek.

Az ezen határnapig született gyermekek 2020. szeptember 1-től óvodakötelesek.

( A 2017.szeptember 1. után született gyermekek óvodakötelezettsége 2021. szeptember 1-től kezdődik)

Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné íratni gyermekét, akkor a határozatban leírtaknak megfelelően kell eljárnia. Erről bővebb felvilágosítást a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjétől vagy Gönyű község jegyzőjétől kérhet.

A 2020-2021 nevelési évre a kötelező óvodába járás (óvodalátogatási kötelezettség) alóli felmentés lehetősége továbbra is megmaradt. Változás azonban, hogy a szülő a kérelmét a Járási Hivatalhoz nyújthatja be, és a felmentés csak annak az évnek az augusztus 31. napjáig szólhat, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti. Ha ezt a kérelmet a hatóság jóváhagyja, gyermekét nem kell beíratni az óvodába, nem jön létre óvodai jogviszony. A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője, a nevelési év közben is kérheti gyermeke óvodai felvételét, így az óvodai jogviszony létrejötte a nevelési év folyamán is megtörténhet. A felvételi kérelmet az óvodavezetőhöz kell benyújtani.

A leírtakban foglaltakról bővebb felvilágosítást Tóthné Rosta Évától, a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjétől kaphatnak a 06 20 217 8111 - es telefonszámon, vagy e-mail-ben a vezeto###kukac###kekdunaovoda.hu címre küldve.

 

Tisztelettel:
Tóthné Rosta Éva
intézményvzető

Tovább

Tájékoztató bölcsődei jelentkezésről

Kategória : Kék Duna Óvoda módosítva: 2020.03.26 09:40

Bölcsődei felvételi kérelem

Tájékoztató - bolcsődeTájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy bölcsődei ellátás iránti igényüket, a 2020-2021-es nevelési-gondozási évre a „Kérelem a bölcsődei ellátás igénybevételéhez” nevű formanyomtatványon tehetik meg. A formanyomtatvány személyes átvételére a rendkívüli helyzetre való tekintettel egyelőre nincs lehetőség, viszont hamarosan letölthetővé válik a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde, valamint Gönyű község honlapján.

A kitöltött nyomtatvány és a hozzá kapcsolódó szülői nyilatkozat aláírva, dátummal ellátva, a lakcímkártyák másolatával (szülő, gyermek) együtt a következő e-mail címre küldve, info###kukac###kekdunaovoda.hu nyújtható be.

Határidő: 2020. április 28. (kedd)

Bővebb felvilágosítás a 06 20 217 8111 telefonszámon kérhető az intézmény vezetőjétől, Tóthné Rosta Évától.


A Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei felvételi szabályzata

Gönyű Község Önkormányzata a Gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde intézményében három éves kor alatti kisgyermekek ellátását biztosítja.

 • A bölcsődei ellátásra jogosultak köre

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,

b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét

ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,

cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

(3) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, munkerőpiaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

 

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni (1997 évi 31. tv. 43. §)

a) ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.

 

 • A bölcsődei ellátás igénybevételének módja

A bölcsődébe a felvétel önkéntes, a szülő saját elhatározásából kérheti. A felvételi kérelmet a szülő (törvényes képviselő) személyesen terjesztheti elő. A gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával kezdeményezheti:

 • a körzeti védőnő
 • a házi gyermekorvos vagy a háziorvos
 • a szociális illetve családgondozó
 • a gyámhatóság is.

A bölcsődei beiratkozásokra – kérelem benyújtására - minden év áprilisában kerül sor. A nyomtatvány átvételét, annak leadásának idejét a helyi sajtóban a fenntartó meghirdeti, illetve az intézmény honlapján közzéteszi. A nevelési év közben felvétel csak szabad férőhely esetén lehetséges, a férőhelyet üresen fenntartani nem lehet.

Azonnal gondoskodni kell a védelembe vett gyermekek felvételéről.

 

A felvételről a szülők 30 napon belül értesítést kapnak.

Felvétel esetén - a megállapodás megkötése előtt legalább két héttel - az alábbi dokumentumokat kell még benyújtani:

- Munkáltatói igazolás

- Iskolalátogatási igazolás tanulói jogviszony esetén

- Szülő betegsége esetén orvosi igazolás

- Az illetékes Munkaügyi Központ igazolása a munkaerőpiaci képzésen való részvételről

- Az ellátásra való jogosultságot igazoló gyermekorvosi igazolás

- Egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását az emelt családi pótlék folyósításáról

- A háziorvos, vagy házi gyermekorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható, nevelhető.

A bölcsődei ellátás megkezdése előtt az intézmény vezetője a törvényes képviselővel megállapodást köt, mely megállapodásban kitér:

- az ellátás várható időtartamára,

- a fizetendő étkezési térítési díj mértékére,a fizetésre vonatkozó szabályokra,

- a szolgáltatások formájára, módjára

A felvételről a szülők írásban kapnak tájékoztatást. Elutasítás esetén a szülő a döntés ellen 8 napon belül fellebbezéssel élhet a fenntartónál. A fenntartó határozattal dönt az ügyben.

 • A bölcsődei ellátás megszűnése:

A bölcsődei ellátás megszűnik:

 • a jogosultsági feltételek megszűnésével,
 • a szülő vagy a törvényes képviselő kérelmére ( kivétel ez alól a védelembe vett, bölcsődei ellátásra kötelezett gyermek)
 • a bölcsődei házirend súlyos megsértése esetén,
 • a bölcsődeorvos szakvéleménye alapján meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki az egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható.

 

Tisztelettel:

Tóthné Rosta Éva
intézményvezető

Tovább

Minden terv megvalósult a gönyűi óvodában

Kategória : Kék Duna Óvoda módosítva: 2013.01.03 11:24
A napokban befejeződött a gönyűi Kék Duna Óvoda teljes körű felújítása és átépítése.
 
A kétszintes, új funkciókkal és helyiségekkel bővült mikrotérségi óvodaközpontot ünnepélyesen szeptember második felében nyitották meg.
 
A gönyűi Kék Duna Óvoda öt csoportjába 126 gyermek jár, akik szeptemberben már egy teljesen megújult intézményt vehettek birtokba.
Tovább

Hasznos információk

RENDSZERINFORMÁCIÓ

A weboldal 320px-es felbontás alá nincsen optimalizálva.

Kérjük tekintse meg nagyobb felbontású eszközről oldalunkat!